Định hướng phát triển của CTCP thiết bị công nghiệp

Trong xu thế nền kinh tế nước ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới, để tồn tại và phát triển các doanh nghiệp phải xây dựng những định hướng phát triển phù hợp với sự phát triển kinh tế của đất nước và điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Định hướng phát triển của Công ty cổ phần kinh doanh thiết bị công nghiệp được Hội đồng quản trị của Công ty hoạch định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua gồm các nội dung chính sau :

Về tăng trưởng : Trong những năm gần đây tốc độ tăng trưởng trong lĩnh vực công nghiệp ở nước ta luôn ở mức cao trên 15%/năm. Lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty chủ yếu tập trung trong ngành công nghiệp, vì vậy mục tiêu phấn đấu của Công ty là đạt mức tăng trưởng tối thiểu là 20%/năm , cụ thể đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh :

Về thu nhập và việc làm : Thu nhập cho người lao động tăng từ 5 – 10%/năm, tạo công ăn việc làm ổn định cho CBCNV toàn Công ty

Về vốn cho sản xuất kinh doanh : Ưu tiên vốn cho hoạt động sản xuất của 2 nhà máy, tiếp tục lộ trình cổ phần hoá đã đăng ký với Nhà nước, phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để huy động vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh, tham gia thị trường chứng khoán vào năm 2010.

Các chỉ tiêu tài chính : Mức chi trả cổ tức tối thiểu bằng lãi suất ngân hàng, trả vốn vay đầu tư Nhà máy Quy chế III theo đúng tiến độ của dự án.

Định hướng phát triển của Nhà máy: Định hướng phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty là cơ sở quan trọng , , có ý nghĩa quyết định đối với việc xây dựng định hướng phát triển của Nhà máy Quy chế II. Định hướng phát triển của Nhà máy Quy chế II gồm :

Định hướng chung : Nhà máy phấn đấu đạt những mục tiêu chung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua là mức tăng trưởng, thu nhập và việc làm cho người lao động, chi trả cổ tức và tích cực chuẩn bị cho việc di dời Nhà máy.

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed