Sự cản trở thương mại điện tử do việc hạn chế nội dung dịch vụ Internet

Việc hạn chế nội dung vì lý do an ninh cũng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ thông tin. Từ khi Internet phát triển, lĩnh vực này tăng trưởng rất nhanh. Nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc khó có thể nắm được cơ hội này, mà thậm chí sự hạn chế còn áp dụng sang cả những dịch vụ không trực tuyến. Sự hạn chế này cũng chất thêm gánh nặng cho các nhà cung cấp dịch vụ mạng và làm chi phí của họ tăng thêm.

Chính phủ Trung Quốc đã có một nỗ lực đáng kể nhằm khuyến khích sự phát triển và sử dụng CNTT trên phạm vi cả nước, tạo dựng những tiền đề căn bản, quan trọng đối với sự phát triển TMĐT ở Trung Quốc. Kinh nghiệm thực tiễn Trung Quốc cho thấy đạt dược những thành công bước đầu, mang tính nền tảng, với những đột phá trên một số phương diện chủ yếu nhờ các nguyên nhân sau: Thứ nhất, Trung Quốc chú trọng ứng dụng và phát triển CNTT, phát triển TMĐT. Sự chú trọng được thể hiện xuyên suốt từ việc xác định chủ trương, đường lối, hoạch định chiến lược, kế hoạch tới việc xây dựng và thực hiện các chính sách, dự án, tăng cường đầu tư phát triển. Thứ hai, Trung Quốc đã triển khai một cách đồng bộ trên nhiều phương diện dựa trên một chiến lược mang tính tổng thể, tạo nên tác động tương hỗ giữa các lĩnh vực, giữa các chính sách, dự án. Thứ ba, Trung Quốc đã kết hợp, phát huy các nguồn lực xã hội, với sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức quốc tế và xã hội, trong đó Nhà nước đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, TMĐT ở Trung Quốc vẫn trong thời kỳ sơ khai và vẫn còn không ít những hạn chế, trở ngại, do các nguyên nhân chủ yếu như: Thứ nhất, tuy đạt được những thành tựu quan trọng trong quá trình cải cách nhưng các nguồn lực kinh tế – xã hội của Trung Quốc vẫn còn nhiều hạn chế, trình độ lực lượng sản xuất chưa cao, chưa thực sự đáp ứng những yêu cầu phát triển CNTT và TMĐT. Thứ hai, mặc dù đã có nhiều cải cách về kinh tế, chính trị, xã hội nhưng Trung Quốc vẫn còn những hạn chế, trở ngại tồn tại từ cơ chế tập trung, quan liêu, bao cấp. Những hạn chế đó cản trở sự vận hành của cơ chế thị trường, làm giảm hiệu quả và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Với những điểm tương đồng nhất định, Việt Nam có thể đúc rút nhiều bài học kinh nghiệm từ thực tiễn phát triển TMĐT ở Trung Quốc.

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed