Bước 2 trong XD KHSX dự thảo của CTCP thiết bị công nghiệp

Bước 2 trong XD KHSX dự thảo của CTCP thiết bị công nghiệp

Sau khi hoàn thành và có số liệu phân tích của bước chuẩn bị xây dựng kế hoạch , Nhà máy tiến hành xây dựng kế hoạch sản xuất dự thảo cho năm tới. Để xây dựng kế hoạch sản xuất trước hết nhà máy phải căn cứ vào định hướng phát triển của Công ty phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng 15 – 20% so với năm trước, kết quả phân tích nhu cầu sản phẩm thị trường của phòng kinh doanh là căn cứ quan trọng đối với công tác xây dựng kế hoạch sản xuất dự thảo của nhà máy.

Nhu cầu về sản phẩm của khách hàng, thị trường có vai trò trực tiếp định hướng cho Nhà máy lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh có hiệu quả nhất. Lợi nhuận và sự phát triển bền vững là mục tiêu hàng đầu của doanh nghiệp, vì vậy nhà máy luôn phấn đấu đáp ứng những nhu cầu mong muốn của khách hàng và thị trường. Kế hoạch sản xuất dự thảo của nhà máy do phòng kinh doanh xây dựng sau khi đã tham khảo ý kiến của các đơn vị có liên quan là Phòng Kỹ thuật – Sản xuất, Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Tài chính kế toán và ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Nhà máy,

Về số lượng chủng loại sản phẩm Phòng kinh doanh căn cứ vào số lượng tiêu thụ hàng năm của Nhà máy và số liệu dự báo nhu cầu thị trường để xây dựng. Đây cũng chính là chỉ tiêu của kế hoạch tiêu thụ sản phẩm do chính Phòng Kinh doanh xây dựng và thực hiện sau khi được phê duyệt.

Về dự trữ sản phẩm tồn kho, nguyên vật liệu, dụng cụ cho sản xuất : Số liệu tồn kho thành phẩm bán thành phẩm, nguyên vật liệu, dụng cụ cho sản xuất do Phòng kinh doanh trực tiếp quản lý. Vì nguyên vật liệu để sản xuất sản phẩm phải nhập ngoại , thời gian nhập hàng từ 2 đến 3 tháng. Theo kinh nghiệm sản xuất của Nhà máy trong nhiều năm qua , để đáp ứng nhu cầu thi công của khách hàng , Nhà máy luôn phải sản xuất để duy trì mức tồn kho khoảng 100 đến 120 tấn thành phẩm đáp ứng đơn hàng của khách hàng và nhu cầu thị trường. Đối với nguyên vật liệu dự trữ đáp ứng sản xuất của Nhà máy , mức dự trữ thép cho sản xuất 300 – 400 tấn là mức đủ cho sản xuất liên tục của Nhà máy trong 2 tháng.

Về nguồn nhân lực cho sản xuất : Chịu trách nhiệm chính về nguồn nhân lực cho sản xuất là phòng Tổ chức – Hành chính. Theo yêu cầu của các phòng ban, phân xưởng , Phòng Tổ chức – Hành chính xây dựng kế hoạch lao động, kế hoạch tuyển chọn và đào tạo trình ban lãnh đạo Nhà máy duyệt và thực hiện cho các đơn vị. Tuy nhiên, là đơn vị có quy mô không lớn và chưa có kế hoạch mở rộng sản xuất vì vậy nguồn nhân lực của Nhà máy huy động cho sản xuất tương đối ổn định.

 

Share This
COMMENTS
Comments are closed